Политика конфиденциальности
Polityka prywatności.
1. Wstęp
Administratorem gromadzonych i wykorzystywanych danych osobowych jest PROGRESSIVE PLATFORM Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Ostrobramska 101/204, 04-041 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem: 0001058972, o kapitale zakładowym w wysokości: 5000,00 zł, NIP: 1133109216, REGON: 526427599, (dalej jako „PROGRESSIVE PLATFORM ”). Wszelkie odniesienia do „klienta” dotyczą osoby, której dane osobowe są przetwarzane przez PROGRESSIVE PLATFORM .
PROGRESSIVE PLATFORM  zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych klientów z zachowaniem poufności i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych, a dane osobowe klientów mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.
Polityka prywatności PROGRESSIVE PLATFORM  określa:
 1. Czym są dane osobowe
 2. Rodzaje gromadzonych danych osobowych
 3. Sposoby wykorzystywania danych osobowych w tym informacje o odbiorcach
 4. Cele i Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 5. Okres przechowania danych osobowych
 6. Rodzaje zabezpieczeń danych osobowych
 7. Przekazywanie danych osobowych za granicę
 8. Prawa klientów związane z przetwarzaniem danych osobowych
 9. Procedurę składania skarg i kontaktowania się z PROGRESSIVE PLATFORM
 10. Wykorzystywane pliki cookies
 11. Procedurę zmiany Polityki Prywatności
W przypadku jakichkolwiek zmian sposobu wykorzystywania danych osobowych klienta niniejsza Polityka prywatności zostanie odpowiednio zmieniona.
2. Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to wszelkie informacje o kliencie. Obejmują między innymi takie informacje jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, numer konta bankowego i inne informacje określające potrzeby lub okoliczności klienta, które umożliwiają jego zidentyfikowanie.
Zgodnie z przepisami o ochronie danych niektóre dane osobowe klasyfikuje się jako dane „szczególne”. Obejmują one między innymi informacje dotyczące stanu zdrowia, pochodzenia rasowego lub etnicznego, przekonań religijnych lub poglądów politycznych i orientacji seksualnej. Dane szczególne mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane w szczególnych przypadkach. Ponadto gromadzenie i wykorzystywanie danych dotyczących wyroków skazujących podlega dodatkowym ograniczeniom.
Wszelkie odniesienia do danych osobowych w Polityce prywatności obejmują dane osobowe oraz, o ile ma to zastosowanie, szczególne kategorie danych osobowych.
3. Rodzaje gromadzonych danych osobowych
Przy każdorazowym nawiązywaniu kontaktu PROGRESSIVE PLATFORM  przetwarza takie dane osobowe jak imię, nazwisko oraz dane kontaktowe (takie jak numer telefonu, adres e-mail oraz adres pocztowy).
Ponadto w przypadku świadczenia usług na rzecz lub w imieniu klienta, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, PROGRESSIVE PLATFORM  może gromadzić dane umożliwiające ustalenie tożsamości klienta, obejmujące co najmniej jeden rodzaj dokumentu ze zdjęciem (na przykład paszport, prawo jazdy lub dowód osobisty) oraz jeden rodzaj dokumentu potwierdzający miejsce zamieszkania (na przykład ostatni rachunek za media).
W celu wykrycia potencjalnego konfliktu interesów oraz – w przypadku jego stwierdzenia – podjęcia odpowiednich działań zgodnie z obowiązkami ustawowymi i regulacyjnymi PROGRESSIVE PLATFORM  może ustalać, czy w PROGRESSIVE PLATFORM  pracują krewni lub bliscy klienta.
W zależności od rodzaju usługi świadczonej na rzecz lub w imieniu klienta, PROGRESSIVE PLATFORM  może również gromadzić określone poniżej dodatkowe dane osobowe:
Zakup, sprzedaż, wynajem, świadczenie usług
W przypadku świadczenie usług  za pośrednictwem PROGRESSIVE PLATFORM :
- PROGRESSIVE PLATFORM  przetwarza dane dotyczące numeru telefonu umożliwiającego kontakt w celu w celu umożliwienia kontaktu i ustalenia terminu usługi.  PROGRESSIVE PLATFORM może również przekazywać oferty alternatywnych usług. Przetwarzanie danych obejmuje również dokumentację potwierdzającą upoważnienie do świadczenie usługi. Jeśli klient jest podmiotem takim jak spółka, fundusz powierniczy lub organizacja charytatywna, mogą być wymagane dodatkowe dane osobowe beneficjentów i osób kontrolujących. PROGRESSIVE PLATFORM przetwarza także dane bankowe klienta w celu umożliwienia płatności. W przypadku współpracy z osobami trzecimi, np. kancelariami prawnymi, firmami, dane klienta mogą być udostępnione w ramach prawnie uzasadnionego interesu. Przy zainteresowaniu usługami, PROGRESSIVE PLATFORM gromadzi dane klienta dotyczące jego wymagań, aby znaleźć odpowiednie usługi. 
W przypadku zainteresowania klienta wynajęciem nieruchomości oferowanej przez PROGRESSIVE PLATFORM :
- PROGRESSIVE PLATFORM  przetwarza dane dotyczące szczegółowych wymogów klienta, które umożliwiają znalezienie nieruchomości spełniającej jego potrzeby. 
- Przetwarzane są również dane o rachunku w banku, kasie mieszkaniowej lub o innym rachunku w celu umożliwienia zarządzania zatwierdzonym rachunkiem kaucji w imieniu klienta oraz zorganizowania płatności należnego czynszu. 
- W przypadku zapytania o możliwość wynajęcia określonej nieruchomości, PROGRESSIVE PLATFORM  udziela odpowiedzi w oparciu o dane kontaktowe klienta, a w odpowiedzi może między innymi przesłać propozycje alternatywnych nieruchomości, które mogą ułatwić klientowi poszukiwania. 
- PROGRESSIVE PLATFORM  na podstawie przepisów prawa może być również zobowiązany do przetwarzania danych dotyczących dokumentów tożsamości w celu wykrywania i zapobiegania przestępstwom, fałszerstwom lub praniu brudnych pieniędzy.
Inne
W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie raportów, wiadomości lub innych informacji rynkowych lub handlowych, oprócz powyższych danych PROGRESSIVE PLATFORM  gromadzi dane dotyczące branży klienta oraz rodzaju treści, które klient chciałby otrzymywać.
4. Sposoby wykorzystywania danych osobowych
Cele i Podstawy prawne przetwarzania danych
Zgodnie z przepisami o ochronie danych PROGRESSIVE PLATFORM  jest uprawniona do wykorzystywania danych osobowych klientów, jeżeli istnieją do tego podstawy prawne, które obejmują między innymi:
- konieczność dostępu do informacji w celu wykonania umowy zawartej z klientem; 
- konieczność wykonania obowiązku prawnego; 
- konieczność przetwarzania danych w celu wykonywania czynności będących w uzasadnionym interesie PROGRESSIVE PLATFORM  (lub osoby trzeciej), pod warunkiem że interes i podstawowe prawa klienta nie są ważniejsze od interesu PROGRESSIVE PLATFORM  (lub osoby trzeciej), w tym m.in. konieczność:
 • przetwarzania danych w celu promowania działalności PROGRESSIVE PLATFORM , jej marek i produktów oraz ustalania zasięgu i skuteczności jej kampanii. Obejmuje to między innymi przesyłanie klientowi informacji marketingowych –  po zleceniu PROGRESSIVE PLATFORM  świadczenia określonych usług lub ich wykonaniu – które mogą być podobne i zainteresować klienta, lub jeżeli klient wyraził zainteresowanie otrzymywaniem takich informacji. Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z otrzymywania takich informacji w każdym czasie;
 • przetwarzania danych w celu poszerzenia wiedzy na temat usług. Obejmuje to między innymi przeprowadzanie analiz i badań rynkowych pozwalających lepiej poznać trendy i zapewnić klientom bardziej szczegółową wiedzę oraz usługi lepiej dostosowane do indywidualnych potrzeb w przyszłości;
 • przetwarzania danych w celu sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności PROGRESSIVE PLATFORM  pod względem administracyjnym i technicznym. Obejmuje to między innymi: weryfikację poprawności danych klienta i uzyskanie bardziej szczegółowych informacji o kliencie; przetwarzanie danych w celach związanych ze zwiększeniem efektywności administracyjnej, na przykład w związku z outsourcingiem niektórych funkcji administracyjnych do osób trzecich specjalizujących się w takich usługach; przetwarzanie danych w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci i danych, tj. podjęciem działań w celu ochrony danych klienta przed ich utratą, uszkodzeniem, kradzieżą lub uzyskaniem do nich nieuprawnionego dostępu lub w celu spełnienia prośby klienta związanej ze skorzystaniem przez niego z którekolwiek z poniższych praw.
Podstawy prawne mające zastosowanie w wyjątkowych przypadkach:
- konieczność ochrony żywotnych interesów klienta (lub osób trzecich) lub
- konieczność wykorzystania danych w interesie publicznym lub w celach urzędowych.
Ewentualne szczególne kategorie danych osobowych PROGRESSIVE PLATFORM  może przetwarzać w następujących wyjątkowych przypadkach:
- za wyraźną zgodą klienta, w którym to przypadku PROGRESSIVE PLATFORM  wyjaśnia cel wykorzystania takich danych w chwili uzyskiwania zgody klienta.
Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystywania danych osobowych na potrzeby związane ze świadczeniem zamawianych usług.
 Zakup, sprzedaż, wynajem, świadczenie usług.
- PROGRESSIVE PLATFORM  wykorzystuje dane osobowe w celu wykonania zobowiązań w zakresie wynajmu nieruchomości lub świadczenia usług 
– w przypadku gdy klient jest nabywcą lub najemcą 
– w celu przygotowania oględzin, uzyskania informacji zwrotnych oraz przygotowania umowy sprzedaży lub najmu.
- PROGRESSIVE PLATFORM  wykorzystuje dane osobowe w celu przeprowadzenia analizy due diligence zgodnie z innymi zobowiązaniami prawnymi lub regulacyjnymi. 
- PROGRESSIVE PLATFORM  przekazuje dane osobowe klienta prawnikom klienta oraz prawnikom i agentom działającym na rzecz drugiej strony transakcji w zakresie niezbędnym do umożliwienia zawarcia transakcji sprzedaży lub zakupu. PROGRESSIVE PLATFORM  może również przekazywać dane osobowe klienta innym agentom uczestniczącym w świadczeniu usług , zależnie od okoliczności. 
- PROGRESSIVE PLATFORM  przekazuje dane osobowe klienta zewnętrznym agencjom sprawdzającym wiarygodność najemców w celach związanych z zapobieganiem przestępstwom, fałszerstwom lub praniu pieniędzy oraz ich wykrywaniem, a także w celu zweryfikowania zdolności klienta do zawarcia umowy najmu.
Inne przykłady wykorzystywania danych osobowych 
- Jeżeli PROGRESSIVE PLATFORM  dokona zbycia części przedsiębiorstwa lub połączenia jej z inną organizacją, wówczas dane klienta mogą zostać ujawnione doradcom PROGRESSIVE PLATFORM  i potencjalnym nabywcom lub wspólnikom joint venture i ich doradcom. W takim przypadku nowi właściciele przedsiębiorstwa będą uprawnieni jedynie do wykorzystywania danych klienta w taki sam lub podobny sposób, jak ten określony w niniejszej Polityce prywatności. 
- PROGRESSIVE PLATFORM  udostępnia dane osobowe organom regulacyjnym, organizacjom rządowym lub quasi-rządowym, organom ścigania oraz sądom, trybunałom i organom arbitrażowym w zakresie niezbędnym w celu wypełnienia obowiązków regulacyjnych i prawnych. 
- Korzystanie z usługodawców zewnętrznych, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu PROGRESSIVE PLATFORM  w celu świadczenia usług na rzecz PROGRESSIVE PLATFORM . Dotyczy to między innymi dostawców systemów i usług informatycznych, a także zewnętrznych agencji weryfikacyjnych lub sprawdzających wiarygodność w celu zapobiegania popełnianiu przestępstw oraz ich wykrywania. 
- PROGRESSIVE PLATFORM  może przekazywać dane osobowe klienta każdemu pracownikowi Grupy PROGRESSIVE PLATFORM  w niezbędnym zakresie w celu umożliwienia wykonywania zobowiązań PROGRESSIVE PLATFORM  wobec klienta. 
- PROGRESSIVE PLATFORM  przechowuje dane osobowe w systemach zarządzania relacjami z klientami i wykorzystuje je w celu przekazywania klientom informacji marketingowych o innych usługach oferowanych przez PROGRESSIVE PLATFORM , podobnych do wcześniej zleconych, które klient może uznać za przydatne. Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z otrzymywania takich informacji w każdej chwili.
Skutki nieprzekazania danych wymaganych przez PROGRESSIVE PLATFORM 
Przekazanie niektórych danych osobowych jest niezbędne w celu świadczenia usług zlecanych PROGRESSIVE PLATFORM . Na przykład: 
- w przypadku wynajęcia nieruchomości w imieniu klienta niezbędne są dane kontaktowe, które umożliwią przekazywanie klientowi aktualnych informacji o oględzinach nieruchomości, ofertach i przebiegu sprzedaży; oraz 
- w przypadku zlecenia znalezienia nieruchomości spełniającej określone wymogi niezbędne są bardziej szczegółowe informacje o kliencie, które umożliwią znalezienie odpowiedniej nieruchomości.
Ponadto niektóre informacje są niezbędne do tego, aby wykonać obowiązki prawne ciążące na PROGRESSIVE PLATFORM . Na przykład PROGRESSIVE PLATFORM  może poprosić klienta o przedłożenie dokumentów tożsamości w celu wykonania obowiązku przeciwdziałania fałszerstwom i praniu brudnych pieniędzy.
Nieprzekazanie danych w powyższych celach uniemożliwi PROGRESSIVE PLATFORM  wykonanie zawartej z klientem umowy oraz może uniemożliwić świadczenie usług lub dalsze świadczenie określonych usług na rzecz klienta. Klient zostanie poinformowany o tym w chwili gromadzenia jego danych.
5. Rodzaje zabezpieczeń danych osobowych
PROGRESSIVE PLATFORM  przywiązuje bardzo dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa danych i wdrożyła rozwiązania opracowane w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych, w tym między innymi:
- pliki dotyczące klientów są przechowywane w bezpiecznych systemach zarządzania relacjami z klientami. Dostęp do powyższych systemów mają wyłącznie osoby w PROGRESSIVE PLATFORM , które muszą się zapoznać z informacjami o klientach w uzasadnionych celach biznesowych;
- dokumenty w formie papierowej są przechowywane w zamykanych szafkach.
Wszystkie dane są przechowywane w centrach danych posiadających systemy i zabezpieczenia chroniące zarówno przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, jak i innymi czynnikami zewnętrznymi, które mogłyby spowodować ich uszkodzenie. Wprowadzone zostały rygorystyczne wymogi w zakresie dostępu, który ograniczono do osób bezwzględnie go potrzebujących.
Dostęp do danych osobowych mają w niezbędnym zakresie wyłącznie pracownicy PROGRESSIVE PLATFORM  oraz inne osoby zatrudnione w PROGRESSIVE PLATFORM. Dla pracowników PROGRESSIVE PLATFORM  wymagających dostępu do danych osobowych organizowane są szkolenia.
6. Okres przechowywania danych osobowych
Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od rodzaju usług zamawianych przez klienta nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów takiego przetwarzania. Okres ten może być dłuższy od okresu świadczenia usług w przypadku zobowiązania ustawowego lub regulacyjnego do przechowywania danych osobowych przez dłuższy czas lub w razie konieczności ich przechowywania ze względu na zgłoszone roszczenie.
7. Przekazywanie danych osobowych za granicę
PROGRESSIVE PLATFORM  może przekazywać, przechowywać lub przetwarzać dane osobowe klientów poza terytorium Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W przypadku przekazywania danych osobowych do krajów, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak przepisy prawa obowiązujące w EOG, PROGRESSIVE PLATFORM  zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń.
Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG będzie odbywać się na podstawie jednego z  zabezpieczeń określonego w Rozdziale V RODO w tym m.in.:
- Przekazywanie danych do kraju nienależącego do EOG, w którym obowiązują przepisy o ochronie prywatności oferujące taką samą ochronę jak na terytorium EOG, a kraj ten został uznany za kraj o adekwatnym stopniu ochrony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej. Więcej informacji na stronie internetowej Komisji Europejskiej: (European Commission Justice)
- Zawarcie z odbiorcą danych umowy zobowiązującej go do zapewnienia ochrony zgodnie ze standardami obowiązującymi na terytorium EOG na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej Komisji Europejskiej: (European Commission Justice)
8. Prawa klientów związane z przetwarzaniem danych osobowych
Klientowi przysługuje szereg praw w związku z jego danymi osobowymi, w tym między innymi prawo do:
- otrzymywania informacji o sposobie wykorzystywania danych osobowych; 
- uzyskania dostępu do danych osobowych przechowywanych przez PROGRESSIVE PLATFORM ;
- żądania sprostowania danych osobowych, które zdaniem klienta są niepoprawne, niekompletne lub niedokładne;
- żądania usunięcia danych osobowych w następujących okolicznościach:
 • jeżeli PROGRESSIVE PLATFORM  przetwarza dane osobowe przez czas dłuższy niż niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one pierwotnie zgromadzone;
 • jeżeli PROGRESSIVE PLATFORM  powołuje się na zgodę jako podstawę prawną do przetwarzania danych, którą to zgodę klient wycofał;
 • jeżeli PROGRESSIVE PLATFORM  powołuje się na uzasadnione interesy jako podstawę prawną do przetwarzania danych, a klient zgłasza sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie ma żadnych istotnych i nadrzędnych podstaw uprawniających PROGRESSIVE PLATFORM  do dalszego przetwarzania danych;
 • jeżeli dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem (tj. z naruszeniem wymogów wynikających z przepisów o ochronie danych);
 • jeżeli usunięcie danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania obowiązku prawnego;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadku gdy zdaniem klienta:
 • dane osobowe są niepoprawne;
 • dane osobowe są przetwarzane przez PROGRESSIVE PLATFORM  niezgodnie z prawem;
 • PROGRESSIVE PLATFORM  nie potrzebuje już danych osobowych, lecz klient zobowiązuje PROGRESSIVE PLATFORM  do ich przechowywania, aby umożliwić klientowi ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami;
 • klient zgłosił sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych osobowych przez PROGRESSIVE PLATFORM ;

 • żądania kopii danych osobowych przekazanych PROGRESSIVE PLATFORM  w powszechnie stosowanym formacie elektronicznym. Prawo to dotyczy danych osobowych przekazanych PROGRESSIVE PLATFORM , niezbędnych do wykonania zawartej z klientem umowy oraz danych osobowych, przy przetwarzaniu których PROGRESSIVE PLATFORM  powołuje się na zgodę klienta;
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez PROGRESSIVE PLATFORM  danych osobowych w przypadku, gdy PROGRESSIVE PLATFORM  powołuje się na uzasadniony interes lub wykonanie czynności w interesie publicznym w celu spełnienia zgodności z prawem przetwarzania danych. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu PROGRESSIVE PLATFORM  dokona oceny w celu ustalenia, czy PROGRESSIVE PLATFORM  ma nadrzędne i uzasadnione podstawy uprawniające do dalszego przetwarzania danych osobowych klienta; oraz
 • niepodlegania w pełni zautomatyzowanym decyzjom, które powodują skutki prawne lub mogłyby mieć podobny istotny wpływ na klienta.

W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw, prosimy przesłać wiadomość na adres: contact@migrant.support
PROGRESSIVE PLATFORM  przechowuje informacje o zgłoszeniu przez klienta żądaniach skorzystania z przysługujących mu praw oraz o udzielonej odpowiedzi na takie żądanie w celu wykazania, że PROGRESSIVE PLATFORM  przestrzega zobowiązań w zakresie ochrony danych, a także w celu rozpatrywania wszelkich zapytań, skarg lub roszczeń związanych z takim żądaniem. Informacje te są przechowywane zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 6 powyżej.
9. Skargi i dane kontaktowe
Skargi i żądania
Wszelkie skargi i żądania dotyczące sposobu wykorzystywania danych osobowych należy przesyłać na adres contact@migrant.support
Klientowi przysługuje również prawo złożenia skargi do urzędu ochrony danych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dodatkowe informacje na temat możliwości skontaktowania się z urzędem ochrony danych można uzyskać wysyłając wiadomość na adres: contact@migrant.support
Dane kontaktowe
Wszelkie pytania, uwagi lub prośby dotyczące dowolnego aspektu niniejszej Polityki prywatności prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: contact@migrant.support lub pisemnie na adres: PROGRESSIVE PLATFORM  Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101/204, 04-041 Warszawa
Wykorzystywanie plików cookies przez PROGRESSIVE PLATFORM
Czym jest plik cookie?
Pliki cookie (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowym stanowiącymi dane informatyczne, które są przechowywane na komputerze użytkownika w momencie, gdy odwiedza określone strony i zezwalają stronie internetowej rozpoznawać komputer użytkownika. Pliki cookie ułatwiają użytkownikom nawigację na stronach internetowych i zezwalają na korzystanie z określonych funkcji, jak również przekazują informacje właścicielom strony internetowej.
Jakie pliki cookies wykorzystuje PROGRESSIVE PLATFORM ?
Podczas przeglądania strony internetowej PROGRESSIVE PLATFORM  wykorzystywane są automatycznie pliki cookie, które są niezbędne do jej funkcjonowania. PROGRESSIVE PLATFORM  wykorzystuje pliki cookie, które nie są niezbędne, w przypadku wyrażenia na to zgody poprzez zaznaczenie opcji „Zezwól na wszystkie pliki cookie”.
Jakie i w jakim celu używane są pliki cookies przez PROGRESSIVE PLATFORM ?
W ramach niniejszej strony internetowej mogą być używane pliki cookies wylistowane poniżej. Poniższa tabela zawiera opis działania plików cookie i cel wykorzystywania plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych plików cookies. W przypadku, gdy dalsze informacje dotyczące pliku cookie znajdują się na zewnętrznej stronie, po rozwinięciu zakładki link do tej strony znajduje się pod „Więcej informacji”.

CookiePurposeMore informationGoogle Analytics
Witryna PROGRESSIVE PLATFORM  korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google. To ustawia plik cookie w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej i tworzenia raportów na temat aktywności na naszej stronie.
Więcej informacji w tym jak usunąć ten plik cookie -http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.htmlGoogle Adwords
Cel: Witryna PROGRESSIVE PLATFORM  korzysta z Google Adwords w celu remarketingu lub wykorzystania podobnych grup odbiorców do wyświetlania reklam na innych stronach internetowych osób trzecich.
Możesz zrezygnować za pośrednictwem poniższego linku: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GBGoogle Signalling możesz również zrezygnować za pośrednictwem poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/  LinkedIn Conversion Tracking & Insight Tag
LinkedIn Insight Tag to fragment kodu JavaScript, który dodaliśmy do naszych stron internetowych, aby umożliwić szczegółowe raportowanie kampanii marketingowych w tym informacji o użytkownikach. Używany jest do śledzenia konwersji, retargetowania odwiedzających witrynę oraz odblokowywania dodatkowych informacji na temat osób wchodzących w interakcję z naszymi reklamami LinkedIn.
Narzędzie umożliwia zbieranie metadanych, takich jak informacje o adresie IP, znacznik czasu i zdarzenia, takie jak odsłony strony. Wszystkie dane są zaszyfrowane. Plik cookie przeglądarki LinkedIn jest przechowywany w przeglądarce odwiedzającego do czasu usunięcia pliku cookie lub wygaśnięcia pliku cookie (termin wygaśnięcia wynosi sześć miesięcy od ostatniego załadowania Insight Tag przez przeglądarkę odwiedzającego).
Możesz zrezygnować poprzez  ustawienia na stronie Linkedin rekomendujemy również przeczytanie Polityki cookies Linkedin w celu otrzymania więcej informacjiHotjar
 Hotjar pozwala zrozumieć, co użytkownicy robią na naszej witrynie poprzez wizualne (i anonimowe) przedstawienie ich kliknięć, stuknięć i zachowań związanych z przewijaniem strony.
Więcej informacji: Więcej informacji znajdziesz pod adresem Hotjar: -https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
Doubleclick
Cel: Witryna PROGRESSIVE PLATFORM  korzysta z Google Adwords do remarketingu lub wykorzystania podobnych grup odbiorców do wyświetlania reklam na innych stronach internetowych osób trzecich.
Więcej informacji: Możesz zrezygnować poprzez link: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GBVWO
PROGRESSIVE PLATFORM  używa VWO do testowania różnych wariantów treści i poprawy doświadczenia użytkownika.
Więcej informacji: Możesz zrezygnować poprzez link: https://vwo.com/opt-out/Facebook
 Facebook, może wykorzystywać pliki cookie, sygnalizatory WWW i inne technologie przechowywania danych do zbierania lub otrzymywania określonych typów informacji i PROGRESSIVE PLATFORM  może wykorzystywać te informacje do dostarczania ukierunkowanych reklam
Więcej informacji: Więcej informacji uzyskasz na stronie: https://en-gb.facebook.com/help/568137493302217Bing
Witryna PROGRESSIVE PLATFORM używa Bing do remarketingu lub wykorzystania podobnych grup odbiorców do wyświetlania reklam na innych stronach internetowych innych firm.
Więcej informacji: Więcej informacji uzyskasz na stronie https://about.ads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/microsoft-advertising-privacy-policyTwitter
Twitter może wykorzystywać pliki cookie, sygnalizatory WWW i inne technologie przechowywania danych w celu gromadzenia lub otrzymywania określonych typów informacji, a PROGRESSIVE PLATFORM  może wykorzystywać te informacje w celu dostarczania ukierunkowanych reklam.
Więcej informacji: Więcej informacji uzyskasz na stronie: https://twitter.com/en/tosGiosg Live Chat
Cel: Witryna PROGRESSIVE PLATFORM korzysta z usługi czatu na żywo strony trzeciej, Giosg. Obejmuje to wykorzystanie plików cookie do personalizacji i analizy. Śledzenie i przechowywanie danych, w tym adres IP, treść rozmów na czacie, odwiedzane adresy URL, adres URL odsyłający, znacznik czasu, system operacyjny, urządzenie, przeglądarka.
Więcej informacji: Więcej informacji uzyskasz na stronie: https://www.giosg.com/terms-of-serviceCloudflare
 Witryna PROGRESSIVE PLATFORM używa Cloudflare do identyfikowania poszczególnych klientów za wspólnym adresem IP i stosowania ustawień zabezpieczeń w odniesieniu do poszczególnych klientów. Jest to niezbędne do obsługi funkcji bezpieczeństwa Cloudflare.
Więcej informacji Więcej informacji uzyskasz na stronie https://www.cloudflare.com/terms/Segmenteer
Strona internetowa PROGRESSIVE PLATFORM wykorzystuje Segmenteer do zbierania danych z formularzy internetowych od odwiedzających w celu analizowania wydajności kanałów marketingowych.
Więcej informacji: Więcej informacji uzyskasz na stronie https://www.segmenteer.com/#/
Net
Unikalnie identyfikuje sesję użytkownika, dzięki czemu będzie ona automatycznie ustawiana podczas odwiedzania dowolnej strony działającej na platformie ASP.NET.
Więcej informacji: Więcej informacji uzyskasz na stronie: https://www.asp.net/terms-of-useBasketId
Used to allow properties to be added to a shortlist.
Cookies stored for 90 days
SiteCurrency
This is set when the currency is changed.
Session cookies, deleted once browser is closedSearchOccupancy
We use to store the search place and search occupancy the user has selected via the search form.
Session cookies, deleted once browser is closed
SearchPlace
We use to store the search place and search occupancy the user has selected via the search form.
Session cookies, deleted once browser is closedGlobalRecognitionCheck
To enable us to direct you to the correct country view. This is set on firstload so the modal is only displayed once.
Cookies stored for 1 year
ShortlistCount
Allows us to show the number of items shortlisted.
Session cookies, deleted once browser is closed
Yandex metrika
Witryna EURO APM GROUP  korzysta z Yandex metrika, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Yandex. To ustawia plik cookie w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej i tworzenia raportów na temat aktywności na naszej stronie.
Więcej informacji w tym jak usunąć ten plik cookie -https://yandex.ru/legal/confidential/

Jak wyłączyć lub ograniczyć obsługę plików cookie?
Używane przez PROGRESSIVE PLATFORM  13 plików cookie jest niezbędne do działania strony. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) możesz usunąć lub zablokować wszystkie pliki cookies używane na tej stronie, ale pamiętaj, że ograniczenie lub ich usunięcie może mieć wpływ na jej funkcjonalność i działanie.
Twoja przeglądarka może zezwolić ci na ograniczenie lub usunięcie plików cookie ustawionych przez tę stronę. Funkcja pomocy w twojej przeglądarce powinna ci powiedzieć, jak to zrobić. Możesz również odwiedzić stronę www.allaboutcookies.org lub www.wszystkoociasteczkach.pl, które zawierają ogólne informacje na temat plików cookie i sposobu zarządzania plikami cookie na komputerze.
Aby zrezygnować z śledzenia przez Google Analytics we wszystkich witrynach, odwiedź stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
11. Zmiany Polityki prywatności
PROGRESSIVE PLATFORM  jest uprawniony do zmiany Polityki prywatności, w tym w szczególności w przypadku gdy:
- wystąpi potrzeba dopasowania treści Polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Polityce prywatności,
- wymagana będzie aktualizacja danych administratora wskazanych w Polityce prywatności,
- nastąpią zmiany, modyfikacje lub właściwości strony, oraz
- wystąpią inne dozwolone prawem przypadki.
Zmiana Polityki prywatności nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki prywatności na stronie PROGRESSIVE PLATFORM .
O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie PROGRESSIVE PLATFORM  powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie, nie później niż na 7 dni przez wprowadzeniem zmian, poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki prywatności na stronie internetowej.
Dalsze korzystanie ze strony po zmianie Polityki prywatności oznaczać będzie zgodę na nową treść Polityki prywatności.